Алианс на Туристическата Индустрия в България

Алиансът на Туристическата Индустрия в България представлява своеобразно обединение на работещите в туризма и всички дейности, свързани с туризма в България с цел да работим заедно за издигане авторитета и престижа на българския туризъм на национално и международно равнище. Това може да стане само с координирани действия и създаване на общ дългосрочен план за развитие на политиките в туризма, който обхваща всички подотрасли.

Мисия

Нашата мисия е да обединим усилия и експертен потенциал, да съгласуваме интересите на в туристическите дейности и отрасъла, в дух на партньорство, сътрудничество и взаимопомощ, за създаване на устойчива икономическа и социална среда за развитието на туризма, като приоритетен отрасъл на българската икономика.

Визия

Само обединените ни и координирани усилия биха довели до балансирани и коректни взаимоотношения вътре в бранша, даващи сила за мотивирано и високо професионално взаимодействие с българските и с международните институции.

Цели

Алиансът за развитие на туристическата индустрия в България, като сдружение и съвет на браншовите организации в туризма, е създаден с цел да представлява и отстоява общите интереси на пряко и косвено заетите в отрасъла – хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенти, екскурзоводи, планински водачи, аниматори, СПА и Уелнес услуги, транспортни дейности и услуги, експерти, мениджъри и академична общност, имаща отношение към туризма и съпътстващите туризма индустрии. Съветът на браншовите организации в туризма е двигател на конкретни предложения и инициативи за решаване на проблемите на заинтересованите субекти – членове на браншовите организации, присъединили се към Алианса на Туристическата Индустрия в България за развитие на туристическата индустрия в България.

Насърчаване на добри практики и професионална браншова поддръжка за членовете на Алианса на Туристическата Индустрия в България, изграждане и утвърждаване на конкурентноспособен и качествен национален туристически продукт, както и помощ при договаряне и реализация и на други дестинации.

Алиансът на Туристическата Индустрия в България цели с общи координирани и последователно съгласувани действия, да насърчи развитието на българския туризъм по устойчив и отговорен начин, да спомогне за утвърждаването на България, като качествена и атрактивна туристическа дестинация, да наложи спазването на общ етичен кодекс, със споделени морални принципи и ценности, чрез постигане на консенсус по всички възникнали проблеми в бранша, да защитава съвместно корпоративните и браншовите интереси на членовете си пред държавните и общински институции, както и в отношенията с другите обществени и браншови обединения.

С хартата на Алиансът на Туристическата Индустрия в България можете да се запознаете ТУК.

Членове на АТИБ

Последни новини

Recent Posts

Контакти

  • Адрес: гр. София, ул. Хан Аспарух №8
  • E-mail: office@atib.bg
  • Телефон: 02 986 42 25